card shuffle selector makes beautiful choice - gongchin