childhood artifact afloat in trash heap - gongchin